The Wild Heart Tour – 1983.

The Wild Heart Tour – 1983.