The Wild Heart tour – 1983.

The Wild Heart tour – 1983.